DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Florin Cîțu dă o OUG pentru elevi

citu guvern

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri care va începe la 14.30, un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care „elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, în limita a 50 km”.

De asemenea, „elevilor care locuiesc la internat sau în gazdă li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi”, mai indică proiectul de OUG.

Aceşti elevi pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.

Modalitatea de decontare va fi stabilită printr-o Metodologie aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei OUG.

„Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare”, mai arată proiectul de ordonanţă de urgenţă.

Totodată, prin excepţie de la anumite prevederi ale proiectului de act normativ, în situaţia în care sunt elevi care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învăţământ la distanţe mai mari de 50 km şi nu locuiesc la internat sau gazdă li se decontează suma aferentă distanţei de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanţele ce depăşesc 50 de km.

În plus, „operatorii de transport au obligaţia să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună şi să asigure transportul elevilor”, precizează sursa citată.

Un alt proiect de OUG înscris pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Executivului modifică art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

„În situaţia în care asiguraţii optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asiguraţi, pe baza consimţământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferenţă prin Contractul-cadru”, arată proiectul de OUG.

De asemenea, asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă coplata şi contribuţia personală datorate de asigurat, în condiţiile legii.

„Numărul de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi, poate fi majorat până la data de 31 decembrie 2022, treptat, în limita a maxim 10% faţă de numărul total de 3 paturi contractate de casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi la data de 31 decembrie 2020, în urma unei analize a nevoii de servicii medicale realizată la nivel teritorial, pe baza unor criterii şi a unei metodologii prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, aprobate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita numărului de paturi aprobate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 167 alin. (2) din aceeaşi lege”, mai arată sursa menţionată.

Guvernul mai are spre aprobare un proiect de OUG privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, având în vedere faptul că, în plus faţă de atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, structurii de soluţionare a contestaţiilor îi revin şi următoarele atribuţii: a) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor care până la această modificare legislativă erau soluţionate de organele fiscale emitente; b) reexaminarea deciziei de soluţionare în condiţiile legii, termenele prevăzute în legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se prorogă până la data de 1 octombrie 2021.

Executivul mai are, în primă lectură, şi proiectul de ordonanţă de urgenţă care modifică ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.

Pe ordinea zi figurează şi un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Trei memorandumuri sunt înscrise pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri de la Palatul Victoria şi anume:

Memorandumul cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ACORDULUI între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în România şi la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unităţile de învăţământ liceal din România.

Memorandumul cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timişoara – Moraviţa (RO) şi drumul de mare viteză Belgrad - Vatin (RS)”.

Memorandumul cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor şi infrastructurii, în calitate de Preşedinte al Părţii române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă agenda ședinței Guvernului României din 16 iunie 2021 ce poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 25 din Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desființarea activității ”Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 București”

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție în cazarma 2845 Târgoviște”

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Şcolii Naţionale de Grefieri

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ''Skachkov Evghenii ''

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Orchestra Simfonică București ca fiind de utilitate publică

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apața, județul Brașov

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, județul Arad

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, județul Alba

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării ACORDULUI între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în România și la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unitățile de învățământ liceal din România

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timișoara – Moravița (RO) și drumul de mare viteză Belgrad - Vatin (RS)”

3. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de Președinte al Părții române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială și tehnico-ştiinţifică

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcțiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală și administrativ” și a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focșani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focșani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

VI. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.