DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Zile libere și indemnizație specială pentru părinți, în timpul întreruperii cursurilor școlare: Documentul integral de pe masa Guvernului

www.desteptarea.ro
parinti

Guvernul discută miercuri o ordonanță de urgență privind acordarea de zile libere părinților în cazul închiderii școlilor, precum și a unei indemnizații. Actul normativ va fi adoptat în contextul în care anul școlar va începe pe 14 septembrie cu posibilitatea închiderii școlilor din localitățile aflate în zonele roșii din punct de vedere epidemiologic.

CITEŞTE ŞI: Boala care se instalează fără să îți dai seama: Semnele care pot arăta ca faci diabet .

Principalele prevederi ale proiectului care va fi adoptat de Guvern:

  • Acordarea de zile libere pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unități de învățământ, inclusiv antepreșcolar; Dreptul la zile libere plătite se acordă pe toată perioada în care activitatea didactică se limitează sau se suspendă;
  • Dreptul la zilele libere se acordă și părinților care au copii cu handicap neșcolarizați, sau au în întreținere adulți cu handicap, numai dacă aceștia beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 ;
  • Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte de angajator şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  • Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.
  • Acordarea zilelor libere plătite se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat

TEXTUL INTEGRAL

Ordonanță de urgență privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Art. 1 - (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, , ca urmare a anchetei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 efectuată de Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau a hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său de zile libere.

(3) Prin părinte, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înţelege:

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;

d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a) beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV2 .

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(1), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți, potrivit definiției prevăzută la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară .

(2) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin.(3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani.

(4) Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere prevăzute la alin.(3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 - (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este în sumă brută și este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere potrivit art. 1 alin.(1).

(5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

(6) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi şi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.

Art. 4 - Prin excepție de la prevederile art.3, pentru personalul militar în activitate, polițiștii și polițiștii de penitenciare, drepturile bănești aferente zilelor libere plătite acordate în condițiile art.1 se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor plătite pentru aceste categorii de personal, fiind suportată din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 5 - (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

(2) Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.

(3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie potrivit art. 3 se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).

(4) Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6 – Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzută la art. 1 alin.(1), respectiv a faptului că părinții au înscriși copiii în unitățile de învăţământ sau unităţile de educaţie antepreşcolară ale căror cursuri au fost limitate sau suspendate, instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ au obligația să transmită, la agențiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ lista nominală cuprinzând elevii, pe unități de învățământ, astfel:

a) inspectoratele școlare județene, respectiv al Municipiului București, pentru copiii preșcolari și școlari de până la 12 ani, inclusiv, precum și pentru copiii cu handicap înscriși în unitățile de învățământ special;

b) primăriile pentru copiii înscriși în unitățile de educație antepreșcolară și pentru serviciile de zi destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art.1 alin.(4) și (5) ;

c) direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile de zi destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art.1 alin.(4) și (5).

Art. 7 - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap în vârstă de până la , pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020 - 2021.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.